top of page

​商品圖案設計

可以輸出在衣服、包包、手機外殼、毛巾...等等實物商品上的酷炫圖案設計。你可以指定想要的題材和風格,由我做客製化的設計,或是直接與我接洽購買現有圖案的方式。

pattern_ (92)
pattern_ (93)
pattern_ (91)
pattern_ (98)
pattern_ (100)
pattern_ (99)
pattern_ (97)
pattern_ (96)
pattern_ (95)
pattern_ (94)
pattern_ (85)
pattern_ (84)
pattern_ (83)
pattern_ (82)
pattern_ (81)
pattern_ (90)
pattern_ (86)
pattern_ (89)
pattern_ (87)
pattern_ (88)
pattern_ (74)
pattern_ (73)
pattern_ (72)
pattern_ (71)
pattern_ (80)
pattern_ (79)
pattern_ (78)
pattern_ (76)
pattern_ (77)
pattern_ (75)
pattern_ (63)
pattern_ (62)
pattern_ (61)
pattern_ (69)
pattern_ (70)
pattern_ (66)
pattern_ (68)
pattern_ (65)
pattern_ (67)
pattern_ (56)
pattern_ (52)
pattern_ (55)
pattern_ (53)
pattern_ (54)
pattern_ (51)
pattern_ (60)
pattern_ (57)
pattern_ (58)
pattern_ (59)
pattern_ (44)
pattern_ (45)
pattern_ (50)
pattern_ (49)
pattern_ (43)
pattern_ (42)
pattern_ (41)
pattern_ (46)
pattern_ (48)
pattern_ (47)
pattern_ (82)
pattern_ (80)
pattern_ (77)
pattern_ (75)
pattern_ (15)
pattern_ (14)
pattern_ (13)
pattern_ (12)
pattern_ (11)
pattern_ (10)
pattern_ (9)
pattern_ (8)
pattern_ (3)
pattern_ (7)
pattern_ (6)
pattern_ (5)
pattern_ (1)
pattern_ (4)
pattern_ (40)
pattern_ (2)
pattern_ (39)
pattern_ (37)
pattern_ (38)
pattern_ (35)
pattern_ (36)
pattern_ (34)
pattern_ (33)
pattern_ (32)
pattern_ (31)
pattern_ (26)
pattern_ (29)
pattern_ (30)
pattern_ (28)
pattern_ (27)
pattern_ (24)
pattern_ (25)
pattern_ (21)
pattern_ (23)
pattern_ (22)
pattern_ (20)
pattern_ (17)
pattern_ (19)
pattern_ (18)
pattern_ (16)
bottom of page